jump to navigation

Όροι Χρήσης – Νομικό Πλαίσιο

Η παρούσα ιστοσελίδα («ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ» – http://www.efylakas.com) περιέχει υλικό με πνευματικά δικαιώματα δημιουργού (copyrighted material), η χρήση του οποίου δεν γίνεται πάντοτε έπειτα από χορήγηση ειδικής άδεια εκ μέρους του δημιουργού (copyright owner).

Κάνουμε χρήση αυτού του υλικού στην προσπάθεια μας να προβάλουμε ειδήσεις και να βοηθήσουμε στην κατανόηση περιβαλλοντολογικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, επιστημικών και πολιτιστικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων δημοκρατίας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Πιστεύουμε ότι τέτοιου τύπου χρήση υλικού με δικαίωμα δημιουργού αποτελεί «εύλογη χρήση» (“fair use”), όπως προβλέπεται στο section 107 του Αμερικανικού Νόμου US Copyright Law.

Σύμφωνα με το Title 17 U.S.C. Section 107, το υλικό στον ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ διανείμεται αφιλοκερδώς σε αυτούς που έχουν εκ των προτέρων εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την λήψη τέτοιων πληροφοριών, με πρόθεση ερευνητικής ή εκπαιδευτικής χρήσης (“research and educational purposes”).

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό το οποίο προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα πέραν του πλαισίου της εύλογης χρήσης, οφείλετε να εξασφαλίσετε την άδεια του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αποδελτίωση και αρχειοθέτηση δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, προς τεκμηρίωση και επίρρωση των πολιτικών μας απόψεων, αποτελεί μέρος της ελευθερίας του λόγου. Όλο το αποδελτιωμένο και αρχειοθετημένο υλικό επικυρώνεται με πλήρη και λεπτομερή αναφορά στην πηγή (συγγραφέας, έντυπο, ημερομηνία έκδοσης κ.ο.κ.), και παρέχεται η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Γίνεται κάθε προσπάθεια η αναφορά προς την πηγή και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων να είναι πλήρης και ακριβής. Αν ωστόσο αντιληφθείτε κάποια παρατυπία, ή αν θεωρείται πως με οιονδήποτε τρόπο παραβιάζονται οι αρχές της εύλογης χρήσης (“fair use”) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Oι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν στην πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας «ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ» (http://www.efylakas.com) από εσάς. Διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τη χρήση των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ.

Ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των δεδομένων και/ή των προγραμμάτων (“Πληροφορίες”) που διατίθενται στην ιστοσελίδα του. Οι Πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” χωρίς κανενός είδους εγγύηση, άμεσα ή έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ιδιοκτησίας και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση, ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ (ή οι θυγατρικές του ιστοσελίδες) δεν φέρουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά άμεσες, έμμεσες, ειδικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση ή βάσει των πληροφοριών του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διαφυγόντων κερδών, διακοπής των επιχειρησιακών εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμη και εάν ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ έχει ενημερώσει ρητώς σχετικά με την πιθανότητα πρόκλησης παρόμοιων ζημιών.

Θα είστε υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού καταχωρήσετε στον ιστότοπο του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ. Ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος ή πληροφορίας που ανακοινώνεται από χρήστες ή για το περιεχόμενο των πληροφοριών τρίτων μερών στο διαδίκτυο, ακόμη και εάν έχουν πρόσβαση μέσω του ιστότοπου του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ. Ωστόσο, ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ διατηρεί το δικαίωμα, το οποίο ενδέχεται να ασκήσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να ελέγχει, επεξεργάζεται ή διαγράφει κάθε υλικό που ο ίδιος κρίνει ότι είναι παράνομο, προσβλητικό ή με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο.

Ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή οπισθογράφηση σχετικά με οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τον ιστότοπο του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ. Όταν έχετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο εκτός του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ, είναι κατανοητό ότι ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες του ιστότοπου εκείνου. Εναπόκειται στη δική σας ευθύνη να προστατέψετε το σύστημά σας από στοιχεία όπως ιούς, worms, δούρειους ίππους και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες.

Ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ, το λογότυπο του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ (ερυθρόχρωμη γροθιά σε χαρακτηριστικό κυκλικό πλαίσιο), οι ονομασίες και το περιεχόμενο των προϊόντων του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σήματα κατατεθέντα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ (ή των θυγατρικών του). Άλλες ονομασίες προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς ρητή προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους. Συμφωνείτε πως οφείλεται να ελέγχετε την ιστοσελίδα του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ και το παράρτημα με τους Όρους Χρήσης σε τακτική βάση ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ κατόπιν τροποποίησης των Όρων Χρήσης θα συνιστά σαφώς και έμμεση αποδοχή τους.

Κανένα μέρος της ιστοσελίδας του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ δεν δύναται να αναπαραχθεί, τροποποιηθεί ή διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ. Επιτρέπεται και ενθαρρύνεται η χρήση και η αναδημοσίευση πληροφοριών που διατίθενται ελεύθερα στην ιστοσελίδα στα πλαίσια της εύλογης χρήσης (“fair use”), με πλήρη αναφορά της αρχικής πηγής, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους ηλεκτρονικής διεύνθυνσης (URL).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κάθε προσπάθεια καταβάλλεται για την παροχή ακριβούς και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ. Ωστόσο, με την μεγάλη ποσότητα των άρθρων και των κειμένων που διατίθενται και τα οποία λαμβάνονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σε περιορισμένες χρονικές διορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα λάθος.

Η ιστοσελίδα του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ ή οποιαδήποτε νομική οντότητα ή οποία έχει συμβάλει κατ’ οιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία, τη σύνθεση ή τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρατίθενται παραιτούνται με αυτό από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από την ακατάλληλη, εσφαλμένη ή δόλια χρήση στοιχείων που παρέχονται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ούτε ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ ούτε οι συμβαλλόμενοί του θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συνέπεια, προκύψει από τέτοιου είδους ακατάλληλη, εσφαλμένη ή δόλια χρήση του υλικού αυτής της ιστοσελίδας. Ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ και οι συμβαλλόμενοί του διατηρούν το δικαίωμα λήψης νομικής δράσης η οποία κρίνεται απαραίτητη. Η προσφυγή ή χρήση των στοιχείων της ιστοσελίδας του ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑ σημαίνει αυτομάτως πλήρη αποδοχή της παραπάνω παραίτησης από ευθύνη.

Επιπλέον, ο ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή διαδικασίας που δηλώνεται εδώ και δεν υποστηρίζουν ότι η χρήση τέτοιων πληροφοριών, προϊόντων ή διαδικασιών δεν θα καταπατήσουν ιδιωτικά δικαιώματα.

Αρέσει σε %d bloggers: